Hình ảnh tư liệu / Photos

Biểu diễn hội chợ Tết

[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_014.jpg]2710
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_015.jpg]2430
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_016.jpg]2260
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_020.jpg]1960
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_021.jpg]1730
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_026.jpg]1500
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_029.jpg]1150
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_031.jpg]1140
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_032.jpg]1070
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_033.jpg]920
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_041.jpg]850
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_042.jpg]950
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_043.jpg]820
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_044.jpg]920

 


 

Buổi liên hoan thường niên

[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_053.jpg]2180
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_058.jpg]1770
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_059-1.jpg]1700
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_059.jpg]1480
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_060.jpg]1380
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_061-1.jpg]760
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_061.jpg]330
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_062.jpg]390
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_064.jpg]420
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_065.jpg]450
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_066.jpg]400
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_067.jpg]450
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_068.jpg]460
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_069.jpg]440
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_070.jpg]430
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_001.jpg]390
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_002.jpg]440
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_006.jpg]410
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_007.jpg]420
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_008.jpg]320
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_011.jpg]310
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_012.jpg]330
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_001.jpg]370
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_002-1.jpg]320
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_002.jpg]290
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_003.jpg]270
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_004.jpg]290
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_005.jpg]270
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_006.jpg]290
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_007.jpg]260
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_008.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_009.jpg]290
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_010.jpg]260
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_004-1.jpg]290
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_004.jpg]270
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_005.jpg]300
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_008.jpg]230

 


 

 


 

 


 

 


Alejandro Villanueva Kids Jersey />

 

 


 

Lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 2

[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_002.gif]1930
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_020.gif]1760
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_026.gif]1550
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_028.jpg]1350
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_030.jpg]1050
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_031.jpg]400
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_033.gif]310
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_034.jpg]330
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_036.jpg]320
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_037.gif]340
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_038.jpg]340
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_039.jpg]320
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_042.jpg]280
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-27-2010_001.gif]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-27-2010_001.jpg]250

 


 

Lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 3

[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_004.jpg]1880
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_005.jpg]1620
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_009.jpg]1470
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_015.jpg]1270
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_020.jpg]930
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_021-1.jpg]280
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_021.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_022.jpg]230
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_023.jpg]310
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_024.jpg]330
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_025.jpg]290
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_026.jpg]320
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_027.jpg]240
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_028.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_030.jpg]220
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_031-1.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_031.jpg]260
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_032.jpg]260
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_034-1.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_034.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_042.jpg]210
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_045.jpg]250
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_046-1.jpg]190
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_046.jpg]200
[img src=https://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-30-2010_004.jpg]190