Earthborn Holistic Dog Food (Dry)
best bad credit personal loans guaranteed approval
bad credit personal loans guaranteed approval no credit check yellow pag
German Shorthaired Pointer

Vài nét về lớp học / Introduction

Master Hào ?ã thành công trong vi?c h??ng d?n các h?c viên và các v? cao niên ?? luy?n t?p k?t qu? m? mãn môn T?y t?y công t? n?m 1994 t?i Little Saigon, Orange County, California ??n nay.

intro1

Ông là ng??i ?ã bi?t yêu võ thu?t t? bé và ?ã ???c gia ?ình cho tùy ý ch?n l?a. Ông ?ã nghiên c?ú các môn võ thu?t ???ng th?i và ?ã ch?n môn khí công làm chính y?u ?? t? t?p luy?n cho mình và cho các b?n mu?n theo h?c .

Khí công là môn h?c không ?òi h?i nhi?u th?i gian luy?n t?p, c? lúc n?m ng?i ?i ??ng, lúc n?m trên gi??ng hay c? ng?i xe l?n c?ng có th? t?p ???c mà k?t qu? có th? ?i ??n ch? th??ng th?a, môn khí công là ph??ng pháp v?n chuy?n khí huy?t, tích tr? n?i l?c ? ?an ?i?n. Là m?t môn v?a ?? t? ch?? tr? v?a ng?n ng?a b?nh  ho?n mà ai ai c?ng có th? t?p ???c. Ng??i h?c khí công trông lúc nào c?ng tr? h?n và m?nh kh?e h?n nh?ng ng??i khác, nh? s? luy?n t?p làm cho Alejandro Villanueva Womens Jersey máu huy?t ?i?u hòa, không b? nh?ng cái g?i là áp bách l?c(stress) c?a cu?c s?ng ??n phi?n nhi?u, tâm trí nh? ?ó m?i ???c bình t?nh ?? ??i phó ??n m?i v?n ??.

intro2

Ông ?ã ???c Khí công S? Châu ?ình Ti?t là ng??i Ch??ng môn ??i th? 18 Long Alejandro Villanueva Youth Jersey Môn Phái ,thu?c pháí Võ ?ang ?ã hu?n luy?n cho ông, và sau ?ó ông v?n ti?p t?c h?c h?i thêm v?ií nhi?u Võ s? & Khí công s? khác .

Ngày nay, có h?ng nghìn l?p d?y khí công và Tài chi ? B?c Kinh, Th??ng H?i, H?ng Kông, và nh?ng n?i khác trên th? gi?í, Khí công còn ???c các b?nh vi?n trên th? gi?i nghiên c?ú dùng ?? ch?a b?nh, nh?t là các l?p ch?a b?nh c?a Y h?c Trung Qu?c.

Ngoài ra ông còn b? ra nhi?u n?m ?? nghiên c?u Ph?t pháp ??i Th?a Li?u Nghiã, ?? hi?u ???c Sanh Lão B?nh T? là chân lý, Thành Tr? Ho?i Không, Sanh Tr? D? Di?t là chân lý, ?? r?i tâm Alejandro Villanueva Kids Jersey thì ???c gi?i thoát và giác ng? và còn cái thân Ng? U?n Và Th?t ??i  n?y thì ???c s?ng vui, kho?, có n?i l?c, không b? b?nh t?t hành h?, phi?n não, là ?i?u sung s??ng và h?nh phúc h?n  t?t c? m?i th? trên ??i k? c? Ti?n Tài , Danh v?ng và S? Nghi?p.

Ông mong m?i ???c h?u duyên ?? chia s? nh?ng chiêu th?c, bí quy?t T?y T?y Công, và h?ng hà  sa s? Tam Mu?i mà  Ông ?ã nhi?u n?m  luy?n t?p, tích t? và h?c h??.