Earthborn Holistic Dog Food (Dry)
best bad credit personal loans guaranteed approval
bad credit personal loans guaranteed approval no credit check yellow pag
German Shorthaired Pointer

Kết quả tâp luyện / Results

T?y T?y Công, luy?n ???c môn này có th? giúp cho :

  • Ng??i cao huy?t áp có c? h?i tr? l?i bình thu?ng.
  • Có th? t? ch?a kh?i b?nh ?au nh?c.
  • Ng??i b?nh nan y có c? h?i bình ph?c.
  • Có th? ch?a kh?i b?nh y?u sinh lý.
  • Ít b? b?nh, nhi?u sinh khí l?c.
  • Âm d??ng ?i?u hòa.
  • S?ng vui kh?e, không b? phi?n não vì b?nh t?t.

 


Và d??i ?ây là danh sách k?t qu? T.J. Watt Jersey t?p luy?n c?a các H?c viên:

result2

result1

 

Ray Cunningham

Tony Nguyen – 43 tu?i

Van Nguy?n – T.J. Watt Authentic Jersey 60 tu?i

Chien Nguy?n – 42 tuoi

Brian Winston – 47 tu?i

Minh Nguy?n

T.J. Watt Womens Jersey target=”_blank”>C??ng D Nguy?n – 66 tu?i

Duy Tr?n – 38 tu?i

Chi Nguy?n – 42 tu?i

Phong ?oàn – 50 tu?i

Lâm Gia Ngô – 27 tu?i

Xuân Nguy?n – 57 tu?i

Eugene Fepra – 55 tu?i

Van Nguy?n – 66 tu?i

Khoa Nguy?n – 38 tu?i

K? Nguy?n – 39 tu?i

Nhã Nguy?n – 66 tu?i