Earthborn Holistic Dog Food (Dry)
best bad credit personal loans guaranteed approval
bad credit personal loans guaranteed approval no credit check yellow pag
German Shorthaired Pointer

KHÍ CÔNG – TẨY TỦY CÔNG

Nh?m m?c ?ích ph? bi?n m?t môn Alejandro Villanueva Jersey luy?n t?p r?t b? ích cho bà con, chúng tôi s? trình bày môn T?y T?y Công nói riêng ho?c Khí Công nói chung.

PH?N I – V?N KHÍ CÔNG LÀ GÌ ?

Khí công là m?t môn bao g?m nh?ng ??ng tác nh? nhàng, ph?i h?p h?i th? và t?nh t?a thi?n ??nh, nh?m m?c ?ích v?n hành và sanh ra sinh khí trong c? th?, máu huy?t l?u thông , t?ng c??ng h? th?ng mi?n nhi?m.

B?i vì khí công Alejandro Villanueva Authentic Jersey có th? dùng vào vi?c b?o v? s?c kh?e c?ng nh? dùng ?? t? ch?a b?nh, ?ây là m?t ph??ng th?c th?c d?ng ?? t?c mình gi? gìn s?c kh?e. Trên toàn th? gi?i ng??i ta ph?ng ch?ng 200 tri?u ng??i luy?n khí công m?i ngày t?i Trung Qu?c.

Khí công là m?t môn luy?n tâp r?t c? x?a c?a Trung Qu?c dùng ?? th?m th?u và cân b?ng s? v?n chuy?n c?a khí, còn g?i là sinh khí l?c trong nh?ng huy?t ??o toàn thân. Gi?ng nh? châm c?u và d??c th?o ?ông y, truy?n th?ng c?a khí công là làm sao h??ng d?n cho b?nh nhân bi?t cách ?? gi? gìn s?c kh?e. T?i Trung qu?c nhi?u môn khí công khác nhau h?p thành m?t h? th?ng ?? ng??i ta phòng ng?a và t? ch?a tr? b?nh.

G?n ?ây s? nghiên c?u v? Y khoa t?i 2 n??c M? và Trung Qu?c cho th?y r?ng khí công có th? giúp cho chúng ta gi?m thi?u s? c?ng th?ng th?n kinh, t?ng c??ng s? tu?n hoàn, và giúp cho kháng th? ch?ng l?i b?nh t?t.

PH?N II – S? TÁC D?NG C?A KHÍ CÔNG

Luy?n t?p khí công có th? t? nh?ng ??ng tác ??n gi?n ph?i h?p v?i h?i th? ??n nh?ng ??ng tác ph?c t?p h?n mà n?i ?ó nh?ng t?n s? c?a não b?, nh?p ??p tim, và nh?ng t?ng ph? khác ???c liên k?t c?m nh?n b?i ng??i luy?n tâp.

Khí công có th? làm thông nh?ng n?i b? t?t ngh?n. C?ng gi?ng nh? châm c?u, khí công tác ??ng ra nh?ng dòng ?i?n chu l?u ch?y kh?p huy?t ??o trong c? th?. Theo bác s? Yanhki, thì luy?n khí công có th? giúp ng?n ng?a ch?ng nh?c ??u, táo bón, hen suy?n và nh?ng xáo tr?n khác b?ng cách t?ng c??ng Alejandro Villanueva Womens Jersey h? th?ng hô h?p và tuy?n tr?ng c?ng nh? nh?ng ph?n ?ng hóa h?c trên não b?.

PH?N III – S? L?I ÍCH C?A KHÍ CÔNG

Khí công ?ã cho th?y nhi?u hi?u qu? trong vi?c ch?a tr? c?a b? tiêu hóa, hen suy?n, phong th?p, bu?n phi?n, xu?ng tinh th?n, tánh tình nóng n?y, ?ôi khi còn giúp ???c vi?c ch?a tr? b?nh ung th? và HIV. Theo Bác s? Wong Chong Xung Mid, Vi?n tr??ng Vi?n nghiên c?u b?nh vi?n ROI TIN ? Th??ng H?i thì nhi?u ngàn b?nh nhân b? b?nh cao huy?t áp ?ã có k?t qu? r?t kh? quan sau khi ?ã ???c h??ng d?n luy?n t?p khí công c?n b?n.

Sau khi nghiên c?u ông ta cho r?ng luy?n khí công h?ng ngày s? h? ???c huy?t áp, h? nh?p ??p tim, và nhu c?u d??ng khí. Ông Bác s? David Eisengberg M.D thu?c phòng nghiên c?u t?i Havard Medicine School nói r?ng s? nghiên c?u ? trên cho th?y khí công xúc tác ph?n x? cho c? th? ? tr?ng thái th? c?ng b?ng cách gi?m ?? Dopaming, ch?t kích thích t? ?? ?i?u khi?n ho?t ??ng h? th?ng th?n kinh.

Bác s? Stephen Chang M.D cho th?y s? nghiên c?u v? khí công b?ng khoa h?c, m?t nhóm b?nh nhân kho?ng 2873 b? b?nh ung th? luy?n khí công kho?ng 6 tháng, thì 12% s? b?nh nhân ???c kh?i b?nh. Kho?ng 47% cho th?y k?t qu? r?t kh? quan. M?t cu?c nghiên c?u khác cho th?y luy?n khí công v? m?t s? làm gi?m thi?u c?n th? ho?c vi?n th? trong nhóm h?c trò ti?u h?c. Ngoài ra nó còn ch?a tr? h?u hi?u d? ?ng m?i, tr?, nhi?p h? tuy?n.

Ngày nay t?i Trung Qu?c , nhi?u b?nh vi?n ph?i h?p khí công và Tây y ?? có th? ch?a tr? b?nh ung th?, nh?ng b?nh v? t?y x??ng, và nh?ng b?nh v? già.

Sau cùng v?i khí công nói chung, n?u chúng ta ch?u khó h?c h?i và luy?n t?p, ?? t? ch?a tr? l?y và d??ng sinh, thì v? lâu v? dài chúng ta ti?t ki?m r?t nhi?u th?i gi? và ti?n b?c và h??ng m?t cu?c s?ng vui t??i.

Tài li?u trên d?ch c?a Alternative Medicine
The Burton Gold Berg Groot