Hình ảnh tư liệu / Photos

Biểu diễn hội chợ Tết

[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_014.jpg]2410
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_015.jpg]2170
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_016.jpg]2080
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_020.jpg]1800
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_021.jpg]1600
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_026.jpg]1330
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_029.jpg]1060
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_031.jpg]1050
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_032.jpg]950
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_033.jpg]820
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_041.jpg]770
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_042.jpg]850
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_043.jpg]740
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/bieu-dien-hoi-cho-tet/thumbs/thumbs_3-20-2010_044.jpg]820

 


 

Buổi liên hoan thường niên

[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_053.jpg]2050
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_058.jpg]1690
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_059-1.jpg]1640
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_059.jpg]1420
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_060.jpg]1330
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_061-1.jpg]710
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_061.jpg]300
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_062.jpg]350
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_064.jpg]390
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_065.jpg]430
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_066.jpg]360
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_067.jpg]390
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_068.jpg]400
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_069.jpg]370
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-20-2010_070.jpg]350
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_001.jpg]340
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_002.jpg]380
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_006.jpg]350
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_007.jpg]350
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_008.jpg]290
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_011.jpg]280
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-23-2010_012.jpg]300
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_001.jpg]340
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_002-1.jpg]300
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_002.jpg]260
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_003.jpg]230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_004.jpg]250
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_005.jpg]220
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_006.jpg]250
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_007.jpg]220
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_008.jpg]210
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_009.jpg]230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-24-2010_010.jpg]210
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_004-1.jpg]230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_004.jpg]220
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_005.jpg]260
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_006.jpg]220
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/buoi-lien-hoan-thuong-nien/thumbs/thumbs_3-25-2010_008.jpg]200

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 2

[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_002.gif]1840
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_020.gif]1630
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_026.gif]1490
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_028.jpg]1300
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_030.jpg]1000
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_031.jpg]370
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_033.gif]290
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_034.jpg]310
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_036.jpg]300
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_037.gif]310
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_038.jpg]310
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_039.jpg]310
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-26-2010_042.jpg]270
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-27-2010_001.gif]240
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-2/thumbs/thumbs_3-27-2010_001.jpg]240

 


 

Lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 3

[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_004.jpg]1800
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_005.jpg]1550
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_009.jpg]1430
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_015.jpg]1230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_020.jpg]900
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_021-1.jpg]270
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_021.jpg]240
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_022.jpg]220
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_023.jpg]290
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_024.jpg]310
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_025.jpg]270
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_026.jpg]300
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_027.jpg]220
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_028.jpg]240
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_030.jpg]210
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_031-1.jpg]230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_031.jpg]250
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_032.jpg]250
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_034-1.jpg]230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_034.jpg]240
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_042.jpg]200
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_045.jpg]230
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_046-1.jpg]180
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-27-2010_046.jpg]180
[img src=http://taytuycong.com/wp-content/flagallery/le-ky-niem-thuong-nien-lan-thu-3/thumbs/thumbs_3-30-2010_004.jpg]170